• Hỗ trợ hiệu ứng led rainbow 7 màu
  • Không bị xung đột khi bấm nhiều phím cùng lúc
  • Phím cơ quang học,thiết kế đặc biệt dành cho thể thao điện tử
  • 104 phím ,công nghệ 2 lớp chống bay chữ
  • phím chức năng khóa window