Đổi tên Công ty TNHH The Network Hub Việt Nam thành Công ty TNHH CNTT Network Hub

Tháng 7/2017, quyết định tách khỏi công ty The Network Hub Singapore. Giữ tên Network Hub và hoạt động độc lập. Xác định vị thế Network Hub trên thị trường Việt Nam và quốc tế.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest